مهسا نجارصادقی

موسس

پگاه پوررضا

موسس

شقایق ورعی

موسس

عارفه رحیمی حاجی آبادی

موسس

رضا ستاری

موسس

احسان درستکار

موسس

ملحق شوید

می خواهید به ما بپیوندید

برای تَحقّق این آرمان، تو هم همراه ما باش

مورد اعتماد و حمایت در ایران

ما با حمایت شما عزیزان و سخاوتمندان توانسته ایم پروژه های محرومیت زدایی، عمران و آبادی و دیگر پروژه ها را انجام دهیم تا بتوانیم کمکی به نیازمندان کنیم.