پاسخگویی به نیازهای مردم

۳۰۰۰

افراد فقیر و نیازمند در سال ۱۳۹۸

۰M سرمایه جمع شده
۰% مهر مردمی
۰ پروژه در حال انتظار
۰ رویدادهای برگزار شده