مبارزه با کرونا (در کنار کادر درمانی)

مبارزه با کرونا (در کنار کادر درمانی)

ارسال بسته های بهداشتی برای کمک به کادر درمانی. در کنار کادر درمانی و پشتیبان خط مقدم مبارزه با کرونا
شروع به کار انجمن

شروع به کار انجمن

آغاز به کار رسمی فعالیت انجمن آرمان شهر طهران با حضور نماینده دولت- اسفند ماه ۱۳۹۷