طرح توانمندسازی بافت فرسوده تهران
۲۹ مهر
اجرای طرح ساخت درمانگاه
۱۰ مهر
اجرای طرح ساخت درمانگاه
  • ۹صبح تا ۱۶عصر
  • تهران