جزئیات رویداد

همکاری با ساکنان و افراد باتجربه و متخصصین در محلات بافت فرسوده برای ارتقاء سطح کیفیت زندگی و ایجاد محیطی پویا

توانمندسازی ساکنان بافت فرسده شهر تهران با بکارگیری از توان متخصصین جوان در سطح محله برای ارتقاء سطح کیفیت زندگی دراین محلات

 • توانمندسازی ساکنان بافت فرسوده شهر تهران

  ماموریت رویداد

  توانمندسازی ساکنان محله

  چشم انداز رویداد

  دستیابی به سطح مطلوب خدمات

  چشم انداز رویداد

  دستیابی به سطح مطلوب خدمات

  ۱۷ آذر
  طرح توانمندسازی بافت فرسوده تهران
  • سازمان دهی شده توسط: انجمن آرمان شهر طهران
  • محل: شهر تهران
  • تلفن: 02155646367
  • ایمیل: armanshahrtehran@yahoo.com

  حامی رویداد

  • طرح توانمندسازی بافت فرسوده تهران