بایگانی دسته بندی برای نشست/مراسم

نشست با معاون محترم وزارت

نشست با معاون محترم وزارت

نشست هم اندیشی با جوانان منتخب استان تهران به نمایندگی از انجمن آرمان شهر طهران با حضور معاون محترم وزارت و مدیرکل استان و معاونان و مدیران ارشد استان – مرداد ماه ۱۳۹۸