بایگانی دسته بندی برای سلامتی

مبارزه با کرونا (در کنار کادر درمانی)

مبارزه با کرونا (در کنار کادر درمانی)

ارسال بسته های بهداشتی برای کمک به کادر درمانی. در کنار کادر درمانی و پشتیبان خط مقدم مبارزه با کرونا